چراغ

چراغ ها را خاموش کردم . 

زنگ زدمیک راست رفتم سر اصل مطلب و با صدای بلند گفتم دوستت دارم . بعد قطع کردم و چراغ ها را روشن کردم . چای دم کردم و به اینکه در تاریکی چقدر راحت می شود اعتراف کرد ، فکر کردم ...

چراغ ها را خاموش کن و به من زنگ بزن ...

مهدی صادقی


منبع : Saleh Ahmadiچراغ ها را خاموش کن
برچسب ها : چراغ ,خاموش